LSA1000

面板:意大利云杉

背板:波斯尼亚枫木 

侧板:波斯尼亚枫木 

指板:印度/非洲乌木 

配件:印度乌木

油漆:曹氏仿古漆

风干木材:  15年以上

琴弓:巴西苏木

琴码:法国Aubert琴码 DE LUXE