LSC1000

面板:意大利云杉

背板:波斯尼亚枫木

侧板:波斯尼亚枫木

指板:印度/非洲乌木

配件:印度乌木

油漆:高级仿古漆

风干木材:15年以上

琴弓:巴西苏木

琴弦 : Tungsten

琴码:法国Aubert琴码 DE LUXE